dissabte, 27 de novembre del 2010

L'examen s'acosta i cal estudiar


1. Encercla els diftongs de les paraules següents i classifica'ls en dos grups segons que siguen creixents o decreixents.


boina, quadre, actriu, esglai, esclau, brou, quota, hereu, ungüent, guardabosc

Paraules amb diftong creixent: _____________________________________________

Paraules amb diftong decreixent: ___________________________________________

2. Accentua, si cal, aquestes paraules i després classifica-les en agudes, planes i esdrúixoles.

metode, anorexia, mi, sud-africa, propia, allo, Italia, reptil, feliçment, comic, arros, monoleg

Agudes: ____________________________
Planes: _____________________________
Esdrúixoles: _________________________

3. Completa aquestes oracions amb les paraules següents: aparell / aparat.

a) Va organitzar una festa molt senzilla, sense luxe ni __________

b) Miquel no s’entén amb els ___________ elèctrics.

c) El meu oncle té problemes en l’__________ circulatori.

d) Irene i Marta volen preparar un dinar amb tot l’__________ possible.

4. Indica en quin grau es troba l’adjectiu en aquestes oracions:


a) Ma mare és la més jove de les seues amigues

b) Miquel és tan ràpid com jo.

c) La meua gata és negra.

d) Irene és divertidíssima.


5. Substitueix les xifres pels determinants cardinals i ordinals corresponents:


a) Fan (4) ___________ excursions a l'any; la (3a) ___________ sempre és més divertida que la (2a) ____________.

b) En (5é) ___________ va suspendre (8) ___________ assignatures, però en la (4a) ___________ avaluació les aprovà totes.

c) La classe de (2n) ___________, sempre que guanyen (2) ___________ medalles, fan el (1r) ___________ i el (3r) ___________ lloc en les classificacions.

6. Escriu conte, comte o compte on pertoque:


a) M’agradava molt el ......................... que sempre m’explicava el meu iaio.

b) Quan vam acabar de sopar al restaurant, vam demanar el .........................

c) El ....................... de Montecristo és el títol d’una novel·la.

7. Classifica els adjectius segons el grau en què estiguen expressats.


problemes grandíssims, explicació clara, avió supersònic, edifici alt, institut molt gran, taula verda, carrer més net que una patena, casa tan alta com un campanar

a) grau positiu: ...........................................................................................................

b) grau comparatiu: ...................................................................................................

c) grau superlatiu: .....................................................................................................

8. Forma l’antònim de les paraules entre parèntesis afegint els prefixos in-, im- il-, des- i anti-.


a) El camí estava ........................... (transitable) a causa de les pluges.

b) Faig servir el microones per a ......................... (congelar) aliments.

c) Andreu pensa que Joan és un home .......................... (madur).

d) Em sembla ...................... (lògica) la resposta que has donat.

e) Pintaré la paret amb un producte .............................. (humitat).
9. Posa accent o dièresi en aquelles paraules que en necessiten.agraim, paisos, gratuita, increible, reull, cafeina, suissa, produia, quasi, ensaimada, llengues, unguent, pasqua, pujariem, egoisme, pingui, questio, continuitat, peuc, atribuiem


10. Escriu guionet quan calga en aquestes paraules compostes.


sudamericà
parasol
setcents
paraxocs
xinoxano
sordmut
vintiset
Vilareal
esclatasangs
furgadents