dimarts, 18 de maig del 2010

Repassem per a l'examen

Tema 6
1. Completa les oracions següents sobre el còmic.

El còmic és una ______________ que conta una història combinant dibuixos i textos escrits. Les ______________ són cada un dels dibuixos emmarcats que representen un instant de la història. Dins de les vinyetes apareixen les paraules que diuen els personatges en uns espais que s’anomenen ______________.

Els còmics es poden classificar: segons el ____________ o gènere narratiu (d’humor, d’aventures, de ciència-ficció, policíacs...), segons el _________________ (____________, juvenils i per a adults) i segons l’objectiu que pretenen aconseguir (narratiu, si conta un fet de l’inici a la fi, i ____________, si informa sobre un tema amb una intenció divulgadora).

L’estructura del còmic és ___________, és a dir, hi ha principi, nucli i final. Els elements s’hi presenten seguint l’ordre ___________________________.

2. Contesta les preguntes que tens a continuació:

a) Què és un ideograma? Posa’n un exemple.
b) Què són les línies cinètiques?
c) Què és una onomatopeia? Posa'n un exemple.

3. Completa les oracions següents amb un adverbi i una locució adverbial de la classe indicada entre parèntesis:
a) Vine (de temps) ______________________________ a ma casa.
b) Corre (de quantitat) ____________________________ per la pista.
c) Escriu (de manera) ______________________________l’exercici.
d) Caminem (de lloc) ______________________________ del recinte.
e) ________________ (d’afirmació) tens tota la raó.
f) _________________ (de negació) estic disposada a suportar eixes bromes.

4. Completa les oracions amb la contracció adient o amb preposició i article:
a) Encara no han vingut ___________ cine.
b) Amics ___________ ànima.
c) Sovint, escric cartes ___________ iaios.
d) He deixat la bicicleta ___________ garatge.
e) Viatge ____________ Lluna.
f) Han repartit la publicitat _________ carrers _________ poble.
g) Pugeu ___________ segon pis.
h) L clau ____________ hotel.
i) Un creuer ___________ Mediterrània.

5. Completa aquestes paraules amb x o ix.
e__èrcit, an__ova, e__pulsar, te__it, __úquer, ba__, a__eta,
co__í, pe__

6. Classifica aquestes paraules en homògrafes i homòfones.
vens-véns-venç / dit-dit / déu-deu / net-nét / porta-porta / sol-sòl / massa-maça / cara-cara / set-set / cessió-sessió

Homògrafes: ___________________________________________________________
Homòfones: ____________________________________________________________

7. Escriu en els buits data o dada en la forma que calga:
a) No ho sé; no recorde ara la _________ del descobriment d’Amèrica.
b) Tinc tota la informació necessària en una base de _________ de l’ordinador.
c) El meu germà major i la seua promesa ja han fixat la __________ del casament.
d) Arrepleguem __________ sobre la història del poble.

8. Completa les frases amb mèdic o metge en la forma que pertoque:
a) La clínica ha emés un comunicat ___________ sobre l’estat dels ferits.
b) Qui és el __________ que t’ha receptat aquest xarop?
c) La situació ____________ d’aquest pacient és estable.
d) En l’empresa m’han fet un reconeixement ____________
e) El _________ de guàrdia ha eixit del consultori __________ a les 7 h.

Tema 7
1. Completa amb a o en.
a) Tu també vius ________ Gandia? ______ quin carrer?
b) Farà frescor, ho he escoltat ______ un programa de ràdio.
c) No busques més les tisores, les he deixades ______ aquella taula.
d) Mar treballa ______ la farmàcia del cantó de ma casa.

2. Completa amb l o l•l.
aca __ orat, co__aborar, nove__a, aquare__a, i__ícit, co__ectiu, __àmina, do__ent, i__usió

3. Completa les següents oracions amb:
quan o quant
a) No m’espereu, no sé encara _______ acabaré la faena.
b) _______ pagues al mes per fer natació?
c) ______ passe l’estiu, tornarem a fer passejades per la serra Mariola.
no més o només
d) Vés al forn i compra _________ un pa.
e) Crec que l’examen tindrà __________ de deu preguntes.

4. Uneix aquestes oracions amb conjuncions del tipus que s’indica.
a) Vés-te’n a casa ___________ comence a ploure. (temporal)
b) Han portat les fotos __________ els he dit. (locativa)
c) Compra creïlles________ cebes. (copulativa)
d) S’ha enfadat amb tu ________ li has parlat malament. (causal)
e) Dóna-li records nostres_________ el veus. (condicional)

5. Escriu quatre paraules de cada camp semàntic i digues si són oberts o tancats.
Insectes:
Alumnes de l’aula:
Esports:
Dies de la setmana:

6. Posa coma o punt i coma on calga.
a) David Albelda capità del València va nàixer a la Pobla Llarga.
b) Antoni viu a Xàbia jo a València.
c) La Ribera la Costera la Vall d’Albaida i l’Alcoià són comarques molt poblades.
d) Xicots a la dutxa!
e) Mare, dóna’m diners.

7. Contesta les següents qüestions sobre el conte:
a) Què és un conte?
b) Explica els diferents tipus de personatges que existeixen.

dissabte, 15 de maig del 2010

Acabem el còmic

dilluns, 10 de maig del 2010

Les conjuncions i els adverbis

Les conjuncions són paraules invariables que enllacen elements d’una oració o bé oracions senceres. Això establirà una relació que podrà ser de coordinació (oracions independents) o de subordinació (oracions dependents una de l’altra).

Activitats sobre les conjuncions.

1. Uneix aquestes oracions amb una conjunció coordinant i digues quin tipus de relació s'estableix en cada cas.
 • El tren eixirà a les cinc de Barcelona _____ arribarà a les deu a Saragossa.
 • De vegades somniava un canvi de fortuna _____ no feia res per aconseguir-lo.
 • Podeu llegir una novel·la _____ una antologia de contes, el que vulgueu.
 • No era de vidre, _____ de plàstic.
 • Porteu quatre partits sense guanyar, _____ heu d'entrenar més.
Atenció:
Cal distingir la conjunció adversativa sinó del grup si no. Activitat sobre sinó i si no.

Els adverbis són les paraules que posem al costat del verb quan volem modificar-lo. Certs adverbis no modifiquen el verb sinó l'adjectiu o un altre adverbi. Una característica comuna a tots els adverbis és que no tenen flexió, són invariables.

Activitats sobre els adverbis.

1. Forma l’adverbi corresponent a partir dels següents adjectius:

còmode: __________ necessari: ____________ arbitrari: ___________
trist: _____________ efectiu: ______________ mutu: _____________
just: _____________ obert: ________________ comú: _______________

divendres, 7 de maig del 2010

dimarts, 4 de maig del 2010

Repassem alguns aspectes de la normativa

Digues quina és l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta.

1. Joana passava __________ carrer quan la vaig saludar.
a) per el
b) pel
c) pél
 
2. Les seues propostes __________ idees noves resulten absurdes __________ horroroses.
a) e / u
b) e / o
c) i / o
 
3. El color __________ del cel ha __________ i ha passat a ser gris.
a) blavós / cambiat
b) blavós / canviat
c) blauós / canviat

4. Quina és la paraula que està ben separada sil·làbicament?
a) ar-ros-sar
b) me-tge
c) a-llun-yar

5. Com s'escriu en lletres la quantitat 25.412 monedes?
a) vinticinc mil quatre centes dotze
b) vint-i-cinc mil quatre-centes dotze
c) vint i cinc mil quatre-cents dotze
 
6. Sempre que eixia un programa informàtic nou, el __________.
a) provaba
b) probava
c) provava
 
7. La __________ ha sigut molt beneficiosa.
a) plutja de gener
b) plutja de giner
c) pluja de gener
 
8. Quina és la frase que està ben escrita?
a) Jugant amb la pilota s’ha fet mal a la mà.
b) Jugant amb la pilota sa fet mal a la mà.
c) Jugant amb la pil·lota s’ha fet mal a la ma.
 
9. __________, ja han __________ el supermercat!
a) Josep / ubert
b) Josep / obert
c) Jusep / aubert

10. Has arribat al lloc pel camí més __________.
a) llarq
b) llarc
c) llarg

11. Aquell viatge li feia molta __________ i, per això, estava tan __________.
a) il·lusió / feliç
b) il·lusió / fel·liç
c) ilusió / feliç

12. Eixa __________ és molt __________ trobar-la a l'estiu.
a) erba / abitual
b) herva / havitual
c) herba / habitual
 
13. Els __________ del meu veí són molt __________.
a) gossos / lletjos
b) gossos / lleig
c) gos / lleigs

14. Podeu connectar l'aire __________?
a) encondicionat
b) acondicionat
c) condicionat

15. He de comprar piles per al __________ a distància del televisor.
a) comando
b) comandament
c) mànec

16. Els semàfors regulen el __________ del carrer.
a) tràfic
b) tràfec
c) trànsit

17. Encara recorde la __________ de matemàtiques de la meua escola!
a) mestra
b) majordoma
c) mestressa

18. S'ha de torcar __________ de la taula de ___________.
a) el pols / l'alcaldessa
b) la pols / l'alcaldesa
c) la pols / l'alcaldessa

19. Demà __________ la nit no pense eixir de casa.
a) amb
b) a
c) quan

20. He contractat __________ de vida.
a) una assegurança
b) un segur
c) una assegurada

Aquestes activitats han estan extretes dels exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, concretament del nivell B1, abans conegut com a grau elemental.

dissabte, 1 de maig del 2010

Treball de lectura

Per recuperar la lectura de Les històries estranyes, has de fer aquest treball.

1. Fitxa de lectura.

TÍTOL DE L’OBRA: ..............................................................................
AUTOR: ...............................................................................................
DIBUIXOS: ..........................................................................................
EDICIONS: ..........................................................................................
COL·LECCIÓ: ............................................................... NÚM.: ...........
 
2. Quina és la història que més t’ha agradat? Escriu-ne l’argument.

3. Quina és la història que menys t’ha agradat? Escriu un final diferent perquè siga més del teu gust.

4. En la introducció del llibre, l’autor fa una descripció de la tia Sofia. Copia-la.

5. Ets bon detectiu? Ací et mostrem un paràgraf del llibre del qual han fugit les vocals. Series capaç de reconstruir-lo?
V_m r_c_l_r _n_s p_ss_s, s_g__d_s d_ P__r_t, q__ n_ d__x_v_ d_ gr_ny_r.

6. Saps de qui parlem o et caldrà l’ajuda d’Alícia i la tia Sofia?
Sempre vist una bata blanca i va descalça.
Té sis anys i està molt prima.
Té una mirada suplicant i llastimosa.
Fa tremolar els vidres.
Els seus pares s’han mort.
Es dirigia a França.
Alícia és l’única que l’ajuda.

7. A la història "El fantasma sense nom", quins fantasmes habiten al castell del senyor Mompó?

8. A la història "Sorpresa d’aniversari", quina llegenda popular de la comarca dels Ports s’explica?

9. De quin tipus és el narrador de Les històries estranyes? Extern o intern? Narra les històries en primera o en tercera persona?

10. Personalment, com valores el llibre? El recomanaries als companys i les companyes? Per què?


Per recuperar la lectura de Pànic a Vancouver, has de fer aquest treball.

1. Fitxa de lectura.

TÍTOL DE L'OBRA:............................................................................
AUTOR/A:.............................................................................................
IL·LUSTRADOR/A:.............................................................................
EDICIONS: ..........................................................................................
COL·LECCIÓ:................................................................. Núm.:...........

2. Escriu els cinc principals protagonistes de Pànic a Vancouver. Tria dos personatges que, per les seues característiques, siguen contradictoris i fes-ne la descripció.

3. Pànic a Vancouver és una novel·la típicament policíaca, hi apareixen molts elements que defineixen aquest gènere literari. Assenyala els elements que estimes que són propis de la novel·la policíaca i l'estil d'aquest tipus de narracions:
 • El protagonista sol ser un investigador privat, un policia, un periodista...
 • S'hi investiguen problemes amorosos.
 • No hi abunden els diàlegs, domina la narració.
 • Hi utilitza un llenguatge concís i senzill.
 • Els relats estan ambientats, principalment, a l'època medieval.
 • Hi apareixen elements propis de la ciència-ficció.
 • Trama basada en situacions de corrupció i violència.
 • El llenguatge d'aquestes novel·les és complicat i ple de recursos literaris.
 • Les novel·les estan ambientades en les grans ciutats.
 • Hi utilitza un llenguatge col·loquial i ple d'expressions i frases fetes.
4. Com acaba la història?

5. On viuen Spider i ZZ? Descriu-ho de forma detallada.

6. Què és La Cua de Pa?

7. Què vol dir shuriken? I què significa ZZ?

8. Què passa quan Tom coneix l’inspector Mort?

9. Quin és el regal del Cos de Policia de Vancouver que li porta l’inspector Mort a Tom al final de la història?

10. Personalment, com valores el llibre? El recomanaries als companys i les companyes? Per què?